عکاسی خبری و مطبوعاتی

عکاسی خبری و مطبوعاتی

معرفی دوره:

تربیت نیروی متخصص به صورت حرفه ای در رشته عکاسی با گرایش عکاسی خبری برای فعالیت در حوزه رسانه های مکتوب، رسانه ها از عمده اهداف برگزاری دوره است که با فراگیری و گستردگی رسانه ها در عصر حاضر ضروری است.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با شناخت مبانی خبر و ارتباطشناسی (آشنایی با رسانه ها)؛
  • آشنایی فراگیران با اصول و مبانی عکاسی در رسانه ها (مطبوعات، چند رسانه ای، محیطی).

سرفصل:

  • شناخت مبانی خبر و ارتباط شناسی (آشنایی با رسانه ها)
  • کارگاه عکاسی خبری
  • عکاسی در رسانه ها

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۷۰:۰۰

۵۰:۰۰

۱۲۰:۰۰