دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ (رشت)

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ رشت

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

فوریت ۱۰۲

۵۶

شنبه

۷-۵

۱۴۰۲/۵/۴

۱۴۰۲/۰۹/۸

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

۲

حصیر بافی

۱۰۰

شنبه

۶-۴

۱۴۰۲/۰۵/۲۸

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵

۳

فوریت ۱۰۶

۵۶

یک شنبه

۷-۵

۱۴۰۲/۰۷/۹

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

۴

تکنسین داروخانه ۱۴۸

۱۰۰

یک شنبه

۱۲-۹

۰۵/۰۶/۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۰/۳

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹

۵

تکنسین داروخانه ۱۴۹

۱۰۰

یک شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹

۶

دستیارکنار دندان پزشک ۵۱

۲۴۸

یک شنبه

۱۴-۱۲

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۱

۷

دستیارکنار دندان پزشک ۵۲

۲۴۸

یک شنبه

۱۶-۱۴

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۱

۸

تبیان ۲۰

۶

دوشنبه

۱۵-۱۴

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵

۹

تبیان ۲۰

۶

دوشنبه

۱۶-۱۵

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵

۱۰

فوریت ۱۰۵

۵۶

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۶/۱۳

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۳

۱۱

فوریت ۱۰۴

۵۶

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۵/۲۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۳

۱۲

پذیریش آزمایشگاه ۲۶

۵۶

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۱

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۳

۱۳

طراحی لباس۴

۱۲۰

سه شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۶

۱۴

تکنسین داروخانه ۱۴۶

۱۰۰

چهارشنبه

۱۷-۱۴

۱۴۰۲/۰۵/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹

۱۵

تکنسین داروخانه ۱۵۰

۱۰۰

چهارشنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۱۴۰۲/۱۱/۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹

۱۶

تکنسین داروخانه ۱۴۵

۱۰۰

چهارشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۵/۰۴

۱۴۰۲/۰۹/۸

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۹

۱۷

Icdl40

130

چهارشنبه

۱۱-۹

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

۱۴۰۲/۹/۲۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۷

۱۸

Icdl41

130

چهارشنبه

۱۳-۱۱

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

۱۴۰۲/۹/۲۹

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۷

۱۹

Icdl42

130

چهارشنبه

۱۵-۱۳

۱۴۰۲/۰۸/۰۱

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۷

۲۰

Icdl43

130

چهارشنبه

۱۷-۱۵

۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۷

۲۱

Icdl45

130

چهارشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۷/۲۶

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۷

۲۲

تربیت معلم ۶۴

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۰۸/۱۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

۲۳

تربیت معلم ۶۳

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

۲۴

مربی پیش دبستان ۲۹

۱۲۰

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۰۷/۲۷

۱۴۰۲/۱۲/۲۴

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵

۲۵

تربیت اپراتور لیزر۲

۲۴

پنج شنبه

۱۵-۱۳

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۰۰۰/‏۹۰۰/‏۴۴