کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

معرفی دوره:

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دورهای در زمینه آموزش کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

هدف دوره:

- افزایش سطح دانش و توانایی های افراد جامعه درباره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

. - فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سطح سلامت در جامعه.

سرفصل:

  • تعریف کمک های اولیه، وظایف امدادگر (معاینه فیزیکی)
  • احیای قلبی- ریوی
  • خفگی و اختلالات تنفسی
  • شوک و اختلالات قلبی- سنکوب- تشنج
  • زخم و خون ریزی و جراحت های خاص
  • سوختگی
  • مسمومیت ها
  • آسیب های ناشی از عوامل محیطی
  • حمل مصدوم
  • بانداژ

مدت دوره:

نظری: ۱۸ ساعت عملی: ۲۴ ساعت بالینی: ۲۴ ساعت جمع: ۵۶ ساعت