دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت بندر انزلی

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت بندر انزل ی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

حسابداری ۴

۳۵

پنجشنبه

۱۰-۱۲

۱۴۰۲/۰۵/۱۹

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۸.۹۰۰.۰۰۰

۲

فوریت پزشکی ۲۱

۵۶

پنجشنبه

۹:۳۰-۱۱:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۰۴

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۳

تکنسین داروخانه ۲۰

۱۰۰

یکشنبه-چهارشنبه

۱۵-۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۰۷

۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۴

تربیت معلم ۱۲

۹۲

پنجشنبه

۹- ۱۵

۱۴۰۲/۰۸/۲۵

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۵

ICDL 9

130

دوشنبه

سه شنبه

۱۵- ۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

۱۷.۰۰۰.۰۰۰