دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت بندر انزلی

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش کوتاه مدت بندر انزلی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

فوریت پزشکی ۲۲

۵۶

شنبه

۱۴-۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۲

تکنسین داروخانه ۲۱

۱۰۰

یکشنبه- سه شنبه

۱۵-۱۷

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۳

حسابداری جامع ۵

۳۷

پنجشنبه

۱۱-۱۳

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۴۰۳/۰۲/۲۷

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۴

اوپراتور لیزر ۲

۲۴

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

۱۵-۱۷

۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۱۴۰۳/۰۲/۱۲

۴۴.۹۰۰.۰۰۰

۵

پیش دبستان ۴

۱۲۰

سه شنبه

۱۵-۱۸

۱۴۰۲/۱۱/۱۷

۱۴۰۳/۰۳/۱۷

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۶

تکنسین داروخانه ۲۲

۱۰۰

دو شنبه

۱۵-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۲۷

۱۴۰۳/۰۵/۰۸

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۷

تربیت معلم ۱۳

۹۲

پنجشنبه

۸:۳۰-۱۴

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۴/۲۸

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۸

فوریت پزشکی ۲۳

۵۶

به زودی...

۹

فن بیان و سخنرانی

۳۲

به زودی...

۱۰

دستیار دندانپزشک

۲۴۸

به زودی...