میناکاری روی سفال

میناکاری روی سفال

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و هنر میناکاری که یکی از ارزشمندترین این هنرهاست، برگزاری دورهای کوتاه مدت برای آشنایی با این هنر و روش کار آن می تواند گام موثری در جهت حفظ و احیا و به روز رسانی این رشته باشد. بخصوص ارتباط تنگاتنگ این هنر با سفالگری اهمیت آن را دوچندان میکند.

هدف دوره:

  • آشنایی کلی با هنر میناکاری و نقاشی با لعاب مینا روی سفال ومراحل مختلف اجرای آن.

سرفصل:

  • آشنایی با مقدمات، مواد و ابراز مورد استفاده در میناکاری سفال
  • آشنایی کلی با انواع رنگ های لعاب مورد استفاده در نقاشی روی سفال؛
  • شناخت ابزار ومواد مورد نیاز در این رشته.
  • آموزش مراحل نقش اندازی و رنگ گذاری
  • آموزش انتقال نقش به روی احجام سفالی؛
  • آشنایی با ترکیب رنگ مناسب؛
  • آموزش تکنیک رنگ گذاری لعاب.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۴:۰۰

۲۱:۰۰

۲۵ :۰۰