عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

معرفی دوره:

عکاسی در جهان امروز آنچنان در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تنیده شده است که گویی حتی یک روز جهان امروز را بدون عکس و محصولات عکاسی نمی توان تصور کرد. کاربرد گسترده این پدیده در دنیای امروز که روابط غیرکلامی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و موجب تسریع در برقراری ارتباط شده، بیان تصویری از ارزش قابل توجهی برخوردار است. بخشی از بار این نوع بیان را عکس به دوش میکشد. امروزه عکاسی در شکل های بیانی متفاوت خود (عکاسی خبری، جنگی، هنری، تبلیغاتی و…) به عنوان ابزاری قوی و کارآمد جهت ارائه و شکلگیری اندیشه های اجتماعی و فرهنگی درآمده است. در عرصه های اطلاع رسانی، مستندسازی، علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و آموزش های پایه و تخصصی را در این عرصه انکارناپذیر ساخته است.

هدف دوره:

  • آشنایی با اصول و مبانی عکاسی
  • آشنایی با انواع دوربین و وسایل عکاسی
  • آشنایی با لنزها و فیلترها
  • آشنایی با اصول و مبانی تجزیه و تحلیل عکس
  • آشنایی با عکاسی استودیویی، طبیعت، پرتره، معماری و..

سرفصل:

  • عکاسی پایه
  • مبانی هنرهای تجسمی در عکاسی
  • عکاسی پیشرفته
  • مبانی نور و رنگ در عکاسی
  • تجزیه و تحلیل و نقد عکس

مدت دوره:

نظری

عملی

جمع

۰۵ :۰۰

۵۹ :۰۰

۶۴۰ :۰۰