دوره های گروه زبان های خارجی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

Family & Friends 1 (EK4) -Fall 1402- Girls

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۲

Family & Friends 1 (EK4) -Fall 1402- Girls

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۳

Family & Friends 1 (EK4) -Fall 1402- Boys

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۴

Family & Friends 1 (EK4) -Fall 1402- Boys

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۵

Family & Friends1 (EK5) -Fall 1402- Girls

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۶

Family & Friends1 (EK5) -Fall 1402- Boys

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۷

Family & Friends 2 (EK7) -Fall 1402- Girls

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۸

Family & Friends 2 (EK7) -Fall 1402- Boys

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۹

Family & Friends 3 (EK9) -Fall 1402- Boys

40

شنبه - چهارشنبه

۲۱:۱۵-۱۹:۴۵

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۱۰

Family & Friends 5 (F5) -Fall 1402- Boys

40

شنبه - دوشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۱۱

Family & Friends 5 (F5) -Fall 1402- Girls

40

شنبه - دوشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷

۱۲

Training English Teachers for Kids - Fall 1402

40

دوشنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲۰

۱۳

Fundamental A (F1) - Fall 1402

40

شنبه - دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۶

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۴

Fundamental A (F1) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۷:۳۰-۱۶

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۵

Fundamental A & B (F2) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۶

Fundamental B (F3) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۷

Top Notch 1A (E1) - Fall 1402

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹-۲۰:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۰

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۸

Top Notch 1B (E2) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۱۹

Top Notch 2A-2B (PI2) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۰۸/۰۷

۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۲۰

Top Notch 3B (I3) - Fall 1402

40

شنبه - چهارشنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۷

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۸

۲۱

Menschen A1.2 (E2) - Fall 1402

40

شنبه - چهارشنبه

۱۸-۱۶:۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱

۲۲

Menschen A1.2 (E2) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۹-۲۰:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱

۲۳

Menschen A1.1 (E1) - Fall 1402

40

یکشنبه - سه شنبه

۱۸-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱

۲۴

Hitit 1

40

دوشنبه

۲۰-۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

۱۴۰۲/۱۰/۲۵

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱