طراحی فضاهای مسکونی (اجرای دکوراسیون داخلی)

طراحی فضاهای مسکونی (اجرای دکوراسیون داخلی)

معرفی دوره:

امروزه ابعاد فضاهای داخلی واحدهای مسکونی به طور کلی و به خصوص برای اقشار معینی از جامعه میل به کاهش کرده است. با کوچک شدن مسکن، بسیاری از نیازهای جاری زندگی، امکان تجلی در فضای محدود خصوصی واحد مسکونی را نمی یابند و طبیعی است که به بیرون از این فضا سرریز شوند. همینجاست که طراحی فضای نیمه خصوصی و خصوصی خانه اهمیت و کارکرد جدی خود را می یابند. این فضاها در مجموعه های مسکونی کوچک می باید از حداکثر امکانات برخوردار شوند و این دوره آموزشی در این راستا تعریف شده است.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با تکنیکهای رنگ، پتینه و چوب در طراحی دکوراسیون فضاهای مسکونی؛
  • آشنایی فراگیران با چگونگی نورپردازی محیطهای مسکونی؛
  • آشنایی فراگیران با کلیات مهندسی عوامل انسانی در فضاهای مسکونی.

سرفصل:

  • کارگاه دکور
  • طراحی به کمک کامپیوتر
  • مهندسی عوامل انسانی در فضاهای مسکونی
  • پروژه چیدمان فضاهای مسکونی
  • روند مدیریت پروژه

مدت دوره:

نظری

عملی

جمع

۱۶۰:۰۰

۱۶۰:۰۰

۳۲۰:۰۰