مدیریت و کنترل پروژه MS Project

مدیریت و کنترل پروژه MS Project

معرفی دوره :

کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. درواقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به گونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

هدف دوره:

-آشنایی با مفاهیم، مزایا، کاربردها و روشهای اجرا.

سرفصل:

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه
  • هزینه های پروژه
  • معرفی نرم افزارها
  • به کارگیری مدیریت و کنترل پروژه به صورت کاربردی
  •  

مدت دوره:

نظری: ۲۸ ساعت عملی: ۲۲ ساعت جمع: ۵۰ ساعت