آموزش های بیمارستانی

سرفصل های آموزشی

برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره های آموزشی آموزشهای بیمارستانی

آشنایی با تجهیزات اتاق عمل و CSR

برنامه کلاسی

تربیت نیروهای خدماتی بیمارستان ها و مراکز پزشکی

برنامه کلاسی