مدیریت امور پیمانکاری

مدیریت امور پیمانکاری

معرفی دوره:

مدیریت پیمان Management Contracting همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است.

هدف دوره:

  • آشنائی با اسناد و مدارک پروژه و کنترل مدارک مکاتبات فنی, حقوقی اداری در پروژه های ساختمانی

سرفصل:

  • آشنائی با اسناد و مدارک پروژه و کنترل مدارک مکاتبات فنی, حقوقی اداری در پروژه های ساختمانی
  • تشریح ارکان و عناصر اصلی پروژه بهمراه آشنائی با مدیریت پیمانکاران جزء
  • چگونگی فرایند تهیه و تائید مصالح مصرفی پروژه
  • کاربرد کامپیوتر در مهندسی با طراحی شیوه های هوشمند سازی اطلاعات فنی پروژه
  • بررسی شرح وظایف مهندسین مشاور در پروژه های عمرانی
  • مهندس ناظر و مجری در ساخت و ساز های شهری
  • مکاتبات فنی، حقوقی، اداری در پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری

مدت دوره:

نظری: ۵۰ ساعت عملی: ۱۰۰ ساعت جمع: ۱۵۰ ساعت