کنترل جوش، بازرسی چشمی جوش و استاندارد بازرسی اسکلت فلزی

کنترل جوش، بازرسی چشمی جوش و استاندارد بازرسی اسکلت فلزی

معرفی دوره:

با توجه به اینکه جوشکاری از روش‌های اتصال دائمی فلزات است که صرفه اقتصادی، آزادی عمل و امکان اجرا در هرمکانی و استفاده بهینه از مواد را داراست، بدون شک نقش مهمی در ساخت وسازها و اسکلت‌های فلزی دارد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندی‌های طرح، باید کلیه عوامل مؤثر در جوشکاری در مراحل گوناگون اجرا موردبررسی قرار گیرد.

هدف دوره:

- آشنایی با فرایند جوشکاری سازه‌های فلزی

- آشنایی با استانداردهای اجرایی و ارزیابی کیفیت جوش در هر سه مرحله بررسی: قبل از جوشکاری، در موقع جوشکاری و بعد از جوشکاری.

سرفصل:

  • طراحی اتصالات جوشکاری
  • دستورالعمل‌های جوشکاری از پیش تأییدشده
  • تأیید کیفیت جوشکاری
  • بازرسی اسکلت‌های فلزی و معیار پذیرش عیوب
  • روش‌های آزمایش اولتراسونیک برای بازرسی در حین کار
  • آزمایش بازرسی چشمی

مدت دوره:

نظری: ۳۰ ساعت عملی: ۲۰ ساعت جمع: ۵۰ ساعت