خوشنویسی نستعلیق

خوشنویسی نستعلیق

معرفی دوره:

خط یکی از پدیده های برگرفته از ذوق انسان و از جمله هنر های زیبا به شمار می رود که در ارضای حس زیبایی خواهی او را همراهی می کند. هر چند در ابتدای تمدن بشری، خط به جهت ارتباط کاملتر نوع بشر با یکدیگر شکل گرفت؛ اما با ثبات اجتماعی انسان دریچه دیگری بر خط گشوده شد که همانا زیبانویسی یا به عبارتی خوش نویسی بوده است. گرچه اختراعات و اکتشافات گوناگون و در نهایت نشر رومیزی موجب ارائه خط در قالب تایپ شد، اما هنوز روان نویسی در بین آحاد مردم ارزش خویش را دارد و هنر خوشنویسی از یک سو هم قدم با ذوق و عشق و از سوی دیگر همراه با دانش و خرد انسانی دنبال می شود. طراحی این رشته هنری با اندیشه آموزش و روش های نگارش خوشنویسی همراه با قواعد جهت رسیدن به تعالی انسانی آموزش داده میشود.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با پیشینه پیدایش خط در دوره اسلامی از خط کوفی و خط های ششگانه (نسخ، ثلث، محقق، ریحان، توقیع و رقاع) تا نستعلیق و شکسته نستعلیق
  • آشنایی فراگیران با خط نستعلیق در حد مفردات، سطرنویسی، کتابت و چلیپا
  • آشنایی فراگیران با هنر خوشنویسی پس از انقلاب
  • آشنایی فراگیران با آثار خوشنویسان صاحب مکتب از دوره تیموریتا دوره معاصر.

سرفصل:

  • ویژگی و مشخصات ابزار سنتی خوشنویسی
  • اصول ۱۲ گانه
  • مفردات و ترکیبات دو و سه حرفی
  • سطرنویسی تا چلیپانویسی
  • آشنایی با مشقنویسی سیاه مشق و استادان نستعلیق

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۵۶ :۰۰

۷۸ :۰۰

۱۳۴ :۰۰