نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

معرفی دوره:

نقاشی فرایندی است که در طی آن رنگ بر روی سطح انتقال داده می شود. به این فرایند نقاشی و به این شخصی که این کار را انجام می دهد نقاش میگویند. از ساحتی دیگر، نقاشی بیان خویشتن است؛ نخستین ابزار بیانی در اولین سالهای طفولیت که علاقه ها، احساسات و مسائل درونی کودک با آن بیان می شود. نیاز به این ابزار قوی بیان، همواره در ناخودآگاه هر انسانی محفوظ است؛ اما به دلیل عدم آموزش و تکرار آن در سنین بعدی، فراموش و از درجه اعتبار پیشین ساقط میشود. امروزه بسیاری از آموزشهای علمی و عملی همراه با تجسم سازی و قوت بخشی تخیل و از راههای تصویری کارکرد عمیقتر و مؤثرتری می یابد. لذا آموزش نقاشی به صورت علمی و تخصصی اهمیت فراوان دارد و آموزشهای کوتاه مدت، امکانی برای یادگیری سریع این رشته تخصصی، علمی و هنری است.

هدف دوره:

  • ارتقای سواد بصری هنرجویان، آشنایی با انواع مواد و مصالح نقاشی؛
  • آشنایی عمومی هنرجویان با مبانی، تکنیکها و رویکردهای نقاشی رنگ و روغن؛

سرفصل:

  • مبانی رنگ و آشنایی با ابزار و مصالح
  • تکنیک های مقدماتی
  • فرم وفضا
  • جنسیت و بافت
  • ترکیب بندی
  • مبانی منظره
  • مبانی نقاشی
  • ازنمایی مدل زنده

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۴۳:۰۰

۱۱۷:۰۰

۱۶۰:۰۰