دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت فومن

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت فومن

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

کمک های اولیه و فوریت پزشکی

۵۶

شنبه

۱۲-۱۰

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

۱۴۰۲/۱۱/۰۶

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲

اپراتور لیزر

۲۴

چهارشنبه

۱۷-۱۵:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۱۰

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

۴۴/۹۰۰/۰۰۰

۳

ICDL

130

پنجشنبه

۱۲:۳۰-۱۱

۱۴۰۲/۰۸/۰۴

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۴

تربیت معلم ابتدایی (آنلاین) ۱۳

۹۲

شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

سه شنبه

۱۸-۱۶

۵

تربیت معلم ابتدایی ۱۴

۹۲

دوشنبه

۱۸-۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

پنجشنبه

۱۱-۹