دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت فومن

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت فومن

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

تربیت معلم ابتدایی (آنلاین) ۱۳

۹۲

شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

سه شنبه

۱۸-۱۶

۲

تربیت معلم ابتدایی ۱۴

۹۲

دوشنبه

۱۸-۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

پنجشنبه

۱۱-۹

۳

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

۵۶

شنبه

۱۲-۱۴

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۴

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

۵۶

شنبه

۱۴-۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۵

فن بیان و سخنرانی

۳۲

شنبه

۱۶-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱۴۰۳/۰۱/۱۶

۹/۰۰۰/۰۰۰

۶

نرم افزار تبیان

۲۴

یکشنبه

۱۷-۱۵

۱۵/۱۱/۱۴۰۲

۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۵/۰۰۰/۰۰۰

۷

حسابداری جامع

۳۷

چهارشنبه

۱۸-۱۶

۱۴۰۲/۱۲/۰۲

۱۴۰۳/۰۳/۰۲

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۸

تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

۱۲۰

یکشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۱۴۰۳/۰۳/۱۳

۱۵/۰۰۰/۰۰۰