زبان روسی

دوره آموزشی زبان روسی

معرفی دوره:

با توجه به واقع شدن کشورمان در مجاورت کشور روسیه و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این کشور و توان بالای علمی دانشگاه های روسی زبان، به خصوص در رشته های علوم انسدانی و فنی از یک سو و جایگاه زبان روسی در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از سوی دیگر، شمار علاقمندان به فراگیری زبان روسی هر ساله در حال افزایش است و همین امر برگزاری دوره آموزش زبان روسی را ضروری می نماید.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان روسی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) با تأکید ویژه بر مکالمه این زبان است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداری از زمینه قبلی آموزش زبان روسی، در آزمون ورودی شرکت کرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره:

دوره زبان روسی شامل ۴۸۰ ساعت آموزشی است که طی ۱۲ ترم ۱۰ هفته ای برگزار میگردد.

ساختار دوره:

ترم

کتاب

سطح

۱

 

راه روسیه ۱: صفحات ۱- ۹۵

تمرینات زبان روسی: صفحات ۱- ۳۰

مقدماتی ۱

۲

راه روسیه ۱: صفحات ۹۶- ۱۹۸

تمرینات زبان روسی: صفحات ۳۰-۶۰

مقدماتی ۲

۳

راه روسیه ۱: صفحات ۱۹۹-۳۰۶

تمرینات زبان روسی: صفحات ۶۰- ۹۰

مقدماتی ۳

۴

راه روسیه ۲: صفحات ۳- ۷۲

تمرینات زبان روسی: صفحات ۹۰- ۱۲۰

پیش متوسط ۱

۵

راه روسیه ۲: صفحات ۷۳-۱۴۹

تمرینات زبان روسی: صفحات ۱۲۱-۱۵۰

پیش متوسط ۲

۶

راه روسیه ۲: صفحات ۱۵۰- ۲۱۱

تمرینات زبان روسی: صفحات ۱۸۰-۱۵۰

پیش متوسط ۳

۷

راه روسیه ۳: صفحات ۶۳-۳

تمرینات زبان روسی: صفحات ۲۱۰-۱۸۱

متوسط ۱

۸

راه روسیه ۳: صفحات ۱۲۳-۶۴

تمرینات زبان روسی: صفحات ۲۴۰-۲۱۱

متوسط ۲

۹

راه روسیه ۳: صفحات ۲۰۰- ۱۲۴

تمرینات زبان روسی: صفحات ۲۷۰-۲۴۱

متوسط ۳

۱۰

راه روسیه ۴: صفحات ۶۵-۳

تمرینات زبان روسی: صفحات ۳۰۰-۲۷۱

بررسی همه جانبه متون روسی: صفحات ۳۰- ۱۶

پیشرفته ۱

۱۱

راه روسیه ۴: صفحات ۶۶-۱۲۱

تمرینات زبان روسی: صفحات ۳۰۱-۳۴۰

بررسی همه جانبه متون روسی: صفحات ۳۱-۴۵

پیشرفته۲

۱۲

راه روسیه ۴: صفحات ۱۲۳-۱۸۲

بررسی همه جانبه متون روسی: صفحات ۴۵-۹۰

پیشرفته۳