آموزش های مراقبتی

سرفصل های آموزشی

برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره های آموزشی آموزشهای مراقبتی

آموزش مراقبت از سالمند

برنامه کلاسی

مدیریت پانسمان و زخم

برنامه کلاسی