زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره آموزشی زبان انگلیسی بزرگسالان

English Language for Adults

معرفی دوره :

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبان های خارجی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص را به منظور برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی در نظر گیرند. از این رو برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگویی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر می رسد.

هدف دوره:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن) زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته است.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند، در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و بر اساس نتیجه آزمون، در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.

مدت دوره:

شامل ۱۵ ترم ۴۰ ساعته و در مجموع در برگیرنده ۶۰۰ ساعت آموزشی است که از سطح مقدماتی تا پیشرفته را پوشش می دهد.

لازم به یادآوری است در صورت نیاز، گروه های آموزشی واحدها می توانند یک ترم پایه به ساختارهای فوق اضافه نمایند.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسا لا ن:

ABBR

LEVEL

BOOK

TERM

F1

Fundamentals 1

Fundamentals A: Units 1 – ۴

۱

F2

Fundamentals 2

Fundamentals A: Units 5 – ۷ & Fundamentals B: Units 8 & ۹

۲

F3

Fundamentals 3

Fundamentals B: Units 10 – ۱۴

۳

E1

Elementary 1

Top Notch 1A

4

E2

Elementary 2

Top Notch 1B

5

PI1

Pre-Intermediate 1

Top Notch 2A: Units 1 – ۴

۶

PI2

Pre-Intermediate 2

Top Notch 2A: Unit 5 & Top Notch 2B: Units 6 – ۸

۷

I1

Intermediate 1

Top Notch 2B: Units 9 & ۱۰ & Top Notch 3A: Units 1 & ۲

۸

I2

Intermediate 2

Top Notch 3A: Unit 3 – ۵ & Top Notch 3B: Unit 6

9

I3

Intermediate 3

Top Notch 3B: Units 7 – ۱۰

۱۰

UI1

Upper- Intermediate 1

Summit 1A: Units 1 – ۴

۱۱

UI2

Upper-Intermediate 2

Summit 1A: Unit 5 & Summit 1B: Units 6 – ۸

۱۲

UI3

Upper-Intermediate 3

Summit 1B: Units 9 & ۱۰ & Summit 2A: Units 1 & ۲

۱۳

A1

Advanced 1

Summit 2A: Units 3 – ۵ & Summit 2B: Unit 6

14

A2

Advanced 2

Summit 2B: Units 7 – ۱۰

۱۵