تکنیک های چاپ و نقاشی روی پارچه (مقدماتی)

معرفی دوره :

تاریخ دقیقی از اولین نقش زده شده بر پوشاك در دست نیست. آثار به دست آمده از البسه هاي چندین هزار ساله، نمایانگر آن است که نقوشی هر چند کوچک در حاشیۀ لباس ها به کار میرفته است. در طول تـاریخ هنر، این نقوش ســـاده و یکنواخـت تدریجاً متنوع تر و پیچیده تر شـــدند و تکنیک هاي نقش زنی بر پارچه نیز، چه به صورت بافت یا چاپ تغییراتی کرد. بهره گیري از قدرت خلاقیت ذهن، توأم با پیشـین هاي قوي از نقش مایه ها، به این رشـته کیفیتی بخشیده که می تواند پاسخگوي نیازهاي متنوع مشتریان آن در مصارف گوناگون باشد. این دوره به منظور پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است.

هدف دوره :

- شـناخت اصـول اسـاسـی در طراحی پارچه و تکنیک هاي تخصـصی چاپ بر روي پارچه به منظور غنی کردن طرح هاي اصیل ایرانی در بازار داخلی و خارجی

سرفصل :

· طراحی پارچه

· فراگیري تکنیک هاي مختلف چاپ با مهر و قالب؛

· نحوه ساخت شابلون و استفاده آن در چاپ پارچه؛

· مراحل راپورت بندي و شناخت انواع راپورت در پارچه؛

· شــناخت پارچه هاي مختلف و ایســتاده از رنگهاي مناســب براي هر پارچه؛

· آشنایی با مراحل موم گیري و ابزار آن و نحوه رنگ آمیزي و موم گیري و شستشو؛

· طراحی و کمپوزیسیون بندي مناسب طرح بر روي پارچه؛

· آشنایی با موارد کاربردي نقاشی بر روي پارچه؛

· آموزش نحوه انتقال طرح روي پارچه و لباس؛

· اجرا بر روي پارچه و لباس به صورت پروژه نهایی.

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

05:00

25:00

25:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800