رودوزی های سنتی

معرفی دوره :

هشـت هزار سـال پیش در نزدیکی به شهر، در کرانه جنوبی دریاي خزر مردمانی می زیستند که کارشان پرورش گوسفند بود. آنها توانسته بودند با استفاده از پشم گوسفندهایشان، پارچه ببافند و با سوزنهاي شــاخکداري که ســاخته بودند، از آنها لباس بدوزند. تقریباً همزمان با آنها در چتل هویوك ترکیه و تپه سیلک کاشان نیز چنین اتفاقی رخ داده بود. با نظري کوتاه به نقش پارچه هاي کشف شده، چنین استنباط میشود که طرح هاي بافته یا دوخته شده روي پارچه در آن دوران بسـیار سـاده بوده اسـت. همین شـیوه سـاده و تزئینی بیانگر درك و شـناخت هنرمند از نیازها و تفکرات مردم زمان اســت. اینگونه نقش پردازي ها امروزه نیز در منســوجات ســاده متعلق به هنرهاي سنتی ایران متداول و معمول است و آموزش این هنرها در دوره معاصر باعث پیشبرد اهداف ملی و نگهداري از گنجینه هاي سنتی ایرانی است.

هدف دوره :

- آشنایی دانشجویان با رودوزيهاي سنتی استانهاي مختلف کشور

- آشـنایی هنرجویان با هنرجو با انواع دوختهاي سـنتی و مدرن، سـرمه دوزي، پولک دوزي و منجوق دوزي به صورت سنتی و مدرن. چهل تکه ها و تکه دوزي هاي سنتی و مدرن.

سرفصل :

· معرفی مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز

· معرفی مواد اولیـه و ابزار کـار چهل تکه دوزي، ممقان دوزي، رنســـانس دوزي، قلاب رشت دوزي، رشتی دوزي؛

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

10:00

80:00

90:00

 

 
اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800