نقاشی رنگ روغن

معرفی دوره :

نقاشـی فرایندي اسـت که در طی آن رنگ بر روي سطح انتقال داده می شود. به این فرایند نقاشی و به این شـخصـی که این کار را انجام می دهد نقاش میگویند. از ساحتی دیگر، نقاشی بیان خویشتن است؛ نخستین ابزار بیانی در اولین سالهاي طفولیت که علاقه ها، احساسات و مسائل درونی کودك با آن بیان می شــود. نیاز به این ابزار قوي بیان، همواره در ناخودآگاه هر انســانی محفوظ اســت؛ اما به دلیل عدم آموزش و تکرار آن در سنین بعدي، فراموش و از درجۀ اعتبار پیشین ساقط میشود. امروزه بســیاري از آموزشهاي علمی و عملی همراه با تجســم ســازي و قوت بخشــی تخیل و از راههاي تصـویري کارکرد عمیقتر و مؤثرتري می یابد. لذا آموزش نقاشـی به صـورت علمی و تخصـصـی اهمیت فراوان دارد و آموزشهاي کوتاه مدت، امکانی براي یادگیري سـریع این رشـته تخصـصی، علمی و هنري است.

هدف دوره :

- ارتقاي سواد بصري هنرجویان، آشنایی با انواع مواد و مصالح نقاشی؛

- آشنایی عمومی هنرجویان با مبانی، تکنیکها و رویکردهاي نقاشی رنگ و روغن؛

سرفصل :

· مبانی رنگ و آشنايی با ابزار و مصالح

· تكنيك هاي مقدماتی

· فرم وفضا

· جنسيت و بافت

· تركيب بندي

· مبانی منظره

· مبانی نقاشی

· ازنمايی مدل زنده

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

43:00

117:00

160:00

 

 
اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800