دوره آموزشی کاشت ،داشت و برداشت گیاه شیرین برگ (Stevia)

معرفی دوره :

شیرین بـرگ ( اسـتویا) گیـاهی چنـد سـاله، بوتـه اي و کوتـاه قـد از خـانواده (Compositae) Asteraceae است، برگهاي این گیاه حاوي مقدار زیادي ترکیبات شیرین گلیکوزیدي است که بدون کالري هسـتند. عـلاوه بـر آن شامل فلاونوئیدها، استرولها، لبدانها، کلروفیل ها، تـر ي ترپنوئیـدهـا، مونـو و دي سـاکاریدهـا، اسـیدهاي آلـی و نمکهاي معدنی است. مصرف این گیاه به صورت برگ تازه، خشک و پودر شده و یـا بـه صـورت افشـره اي مـایع امکانپذیر است ولی از نظر علمی فقط استفاده از عصاره با خلوص بالاي گیاه توصیه می شود. این گیاه قابلیـت تولیـد بذر را دارد؛ اما تنها تعداد معدودي از آنها جوانه می زنند. با توجه به خواص ویژه گیاه شیرین بـرگ بـه دلیـل وجـود گلیکوزیدهایی که بیش از 250 برابر از گلوکز شیرین تر هستند و فاقد کـالري نیـز مـی باشـند و بـه منظـور اسـتفاده در فراورده هاي رژیمی و به خصوص فراوردههاي مورد استفاده براي افراد دیابتی به عنوان جایگزین شـیرین کننـده هـاي مصنوعی مورد توجه زیادي قرار گرفته است . این موضوع فرصت خوبی براي بخش کشاورزي اسـت تـا بـا کشـت این گیاه بتواند علاوه بر بکارگیري دانش آموختگان، از منابع طبیعی استفاده بهینـه نمایـد. همچنـین بـومی نبـودن ایـن گیاه، ضرورت آموزش هاي لازم براي کشت، نگهداري و برداشت آن را دو چندان می نماید.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با روش صحیح کاشت، داشت و برداشت گیاه شیرین برگ.

سرفصل :

کلیاتی درباره گیاه شیرین برگ

 •  گیاه شناسی شیرین برگ و وضعیت کاشت آن در دنیا و ایران
 •  عناصر و ترکیبات موجود در برگ گیاه
 •  کاربردهاي گیاه شیرین برگ در صنایع مختلف
 •  هدف و مزیت کشت این گیاه در ایران
 •  آشنایی با فرآوري و فرآورده هاي گیاه شیرین برگ

نحوه تکثیر گیاه شیرین برگ

 • خصوصیات بذر و نحوه تکثیر گیاه از طریق بذر و نشاء بذري (تئوري و عملی)
 • ازدیاد از طریق کشت بافت
 • تکثیر از راه قلمه
 • مزایا و معایب روشهاي مختلف تکثیر
 • کشت و داشت گیاه شیرین برگ
 •  تاریخهاي مناسب کاشت بذر، قلمه و نشاء
 •  اقلیم و خاك مناسب کشت شیرین برگ در ایران
 •  آماده سازي زمین و تأمین نیازهاي غذایی گیاه
 •  مدیریت آفات، بیماري ها و علفهاي هرز
 •  سیستمهاي کاشت و آبیاري مناسب گیاه
 •  تعیین بهترین الگوي کشت با درك شرایط اقتصادي

برداشت و فروش گیاه شیرین برگ

 • زمان و نحوه برداشت گیاه در اقلیمهاي مختلف
 • میزان عملکرد سالیانه گیاه و برآورد اقتصادي
 • شیوه خشک کردن گیاه
 •  نگهداري برگها پس از خشک کردن و انجام کنترلهاي کیفی محصول
 • بسته بندي، بازاریابی و فروش

مدت دوره : نظری: 14 ساعت عملی: 6 ساعت جمع :20 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800