INTERNET

معرفی دوره :

شـــبکه جهانی اینترنت یکی از مهمترین شـــبکه هاي اطلاع رســـانی و یکی از راههاي جالب و مفید جهت دسـترسـی به اطلاعات و سـرگرمی است. میلیون ها نفر در سراسر جهان، از طریق این شبکه فراگیر به تبادل اطلاعات مشـغول اند. با وجود اهمیت فراوانی که این شـبکه در گسـترش دانش و اقت صاد کشورها دارد، در کشـور ما، کاربران کمی از توان بالقوه آن بهره می گیرند. بدیهی اسـت حرکت به سمت وضعیت مطلوب، در صـورتی میسـر است که شهروندان ایرانی از چند و چون این پدیده بهنسبت جدید آگاهی یابند و وارد عرصـه تبادل اطلاعات در جهان مجازي شـوند. برگزاري دوره هایی براي آشـنایی با اینترنت از ضـروریات جامعه است و این دوره تنها گامی کوچک در این راستاست.

هدف دوره :

- آشنایی با شبکه جهانی اینترنت و کاربردهاي آن و توسعه سواد ارتباطی و بهرهگیري در شیوه هاي ارتباطی با هدف دریافت اطلاعات و سرگرمی.

سرفصل :

- آشنایی با شبکه هاي کامپیوتري از نظر وسعت جغرافیایی WAN , GAN, MAN , LAN

- ملزومات شبكه از نظر سخت افزاري ( كارت شبكه، مودم و مسيرياب و …)

- توانایی استفاده از کلیدهاي Navigation در مرور صفحات وب

- آشـــنـایـی بــا اجـزا ي اصـــلـی صـــفـحـات وب (مـتـن، تصـــویـر،ابر متن) و مفهوم Link

- ذخیره سازي و باز کردن صفحات وب

آشـــنایی با انواع Accountهاي email و کاربرد و نحوه تنظیمات Outlookبراي آن

- آشـــنایی با شـــکل آدرس Email و کاربرد Outlook جهت نحوه نگارش وارسال یک نامه و دریافت آن

- اضافه کردن اولویت riority

- ایجاد دفترچه آدرس Book Address در Outlook و ارســـال نامه به یک گروه

عملکرد موتورهاي جستوجو Engine Search و Engine Search Meta ودایرکتوريها

- بـه کـارگیري دایرکتوري هـا جهت جســـت وجوي مطالب مورد نظر (مانند (Altavista یا Google یا Msn ، Yahoo)

- بهکارگیري یک موتور جستوجوي نمونه (ترجیحا Altavista یا Google یاMsn یا Yahoo)

- استفاده از واژگان کلیدي جهت جستوجوي اطلاعات مورد نظر

- استفاده از ترکیب واژگان با عملکردهاي منطقی ریاضی (- ، + ، AND وOR  (براي حصول نتایج بهتر

- استفاده از عبارتهاي دقیق براي حصول نتایج بهتر

- اسـتفاده از Search Advance یک موتور جسـتوجو جهت ایجاد فیلترهايزمانی، نوع فایل مورد جستوجو، مکان جستوجو در صفحه وب

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

03:00

09:00

12:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800