دوره آموزش Cisco CCNA

معرفی دوره :

پس از گذراندن دوره آموزش شبکه Network+ که در واقع اساس آشنایی شما با شبکه به حساب می آمد، چنانچه برند Cisco را براي ادامه کار در این حوزه انتخاب نمایید. آن وقت حضـور شما در دوره CCNA Cisco و اخذ مدرك CCNA را می توان اولین گام جدي شـــما براي ورود به حوزه شـــبکه نامید. برخی بر این باورند که محبوبیت مدرك CCNA صـرفا ناشـی از حضـور دستگاه ها ي برند Cisco در زیرساخت هاي شبکه است و باید اعتراف کرد که این اظهار نظر پر بیراه نمی باشد و حقیقت دارد. در عین حال برخی دیگر نیزمعتقدند که این محبوبیت به خاطر این مسـئله اسـت که سـیسـکو با برگزاري دوره هاي CCNA موجب بهبود و توسـعه سـطح مهارت ادمین هاي شـبکه شده است و همین موضوع منجر به گسترده تر شدن هر چه بیشتر استفاده از تجهیزات سیسکو شده است. گرچه دوره CCNA مختص برند ســیســکو و تجهیزات مربوط به آن اســت، اما یکی از جذاب ترین مزایاي این دوره آموزشـی این اسـت که مفاهیم بیان شـده در آن به گونه ا ي است که براي استفاده از دیگر تجهیزات مربوط به شـبکه نیز کاربرد دارد. یکی دیگر از مزایاي مدرك CCNA امکان دسترسی به منابع آموزشـــی و همچنین تعداد قابل توجهی از دارندگان این مدرك می باشـــد که خود باعث به وجود آمدن یک جامعه گسترده براي یادگیري می گردد.

هدف دوره :

- آشنایی با اصول مربوط به شبکه و ساخت

- راه اندازي اتصال مربوط به اینترنت

- مدیریت و ایمنسازي دستگاه هاي متصل به شبکه

- راه اندازي یک شـبکهMedium-Sized LAN با اسـتفاده از چندین سـوئیچ

- مشخصات، قابلیتها و کامپوننت هاي متعلق به یک WAN

- چگونگی مدیریت دستگاهها با استفاده از روشهاي اجرایی سنتی و هوشمند

سرفصل :

١- Building a Simple Network

٢- Establishing Internet Connectivity

٣- Summary Challenge

٤- Implementing Scalable Medium-Sized Networks

٥- ٦ Introducing IPv

٦- Troubleshooting Basic Connectivity

٧- Implementing Network Device Security

٨- Implementing an EIGRP-Based Solution

٩- Summary Challenge

١٠- Implementing a Scalable OSPF-Based Solution

١١- Implementing Wide-Area Networks

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

08:00

50:00

58:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800