عکاسی خبری و مطبوعاتی

معرفی دوره :

تربیت نیروي متخصـص به صـورت حرفه اي در رشـته عکاسی با گرایش عکاسی خبري براي فعالیت در حوزه رســانه هاي مکتوب، رســانه ها از عمده اهداف برگزاري دوره اســت که با فراگیري و گســتردگی رسانه ها در عصر حاضر ضروري است.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با شناخت مبانی خبر و ارتباطشناسی (آشنایی با رسانه ها)؛

- آشنایی فراگیران با اصول و مبانی عکاسی در رسانه ها (مطبوعات، چند رسانه اي، محیطی).

سرفصل :

· شناخت مبانی خبر و ارتباط شناسی (آشنایی با رسانه ها)

· کارگاه عکاسی خبري

· عکاسی در رسانه ها

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

70:00

50:00

120:00

 


اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800