تدوین و ادیت فیلم و صدا با نرم افزار EDIUS

معرفی دوره :

اگر رســانه را تنها رســانه هاي ارتباطی بزرگ و در ســطح ملی و اســتانی نپنداریم، دنیاي رســانه هاي تصــویري میشــود مجموعه اي از تصــاویري که به صــورت فیلم در هر کجا و در هر موقعیت و در هر جایگاهی میتواند در اختیار مردم جامعه قرار گیرد. این تصـــاویر در هر کجا و بســـته به هر موقعیتی میتواند حامل پیامی و دنباله رو هدفی باشـد. از این رو مؤسسات کوچک و بزرگ تبلیغاتی، سازمانها و مؤسـسـات اداري، تجاري و صـنعتی، صـدا و سیما و یا حتی ی ک عکاسی کوچک با ”فیلم“ و صنعت مرتبط با آن در راسـتاي انتقال اهداف و یا ارائه خدمات سر و کار دارد. از این رو ”چگونگی انتقال پیام از طریق زبان تصویر“، فرا گرفتن هنر تدوین فیلم را می طلبد.

هدف دوره :

- آشنایی هنرجویان با روش فنی تدوین فیلم؛

- یادگیري و آشنایی با زبان تصویر؛

- توانایی تهیه و تولید کلیپهاي تصویري با تعاریف خاص؛

- توانایی مقدماتی در تدوین فیلم و صدا.

سرفصل :

· کار با پنجره ها و فرا گرفتن عملکرد

· آشنایی با لایه هاي نرم افزار

· آشنایی با افکت هاي نرم افزار

· توانایی تدوین ابتدایی و آشنایی با اصول برش فیلم

· توانایی ترکیب 5 بخش قبلی و تولید یک خروجی فیلم

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

02:00

18:00

20:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800