پتینه

معرفی دوره :

هنر پتینه یکی از هنرهایی اســت که با توجه به علاقه ایرانیان به هنرهاي دســتی میتواند پاســخگوي حس زیبا پسـندي و ایجاد فضا هایی خاص در فضاي زندگی امروزي باشد. هرچند که معناي لغوي پتینه زنگارگرفته میباشــد و تنها بر کهنگی اشــیاء اشــاره دارد؛ اما در حالت کلی رنگ کردن با انواع مواد و زیرساخت هاي متنوع و استفاده از وسایل خاص براي ایجاد تنوع در رنگ و بافت، کهنه کردن اشیاء و یا ســطوح مورد نظر،هنري اســت که امروزه پتینه نامیده میشــود و امروزه این هنر در فضــاهایی چ ون وروديها، لابی ها و همچنین سقف ها، قاب هاي داخل دیوار، ستونها و ... قابل اجرا میباشد. از آنجاییکه بعضـی از مواد و مصـالح قابل اسـتفاده در ساختمان از قیمت بالایی برخوردار هستند و همچنین اجراي آنها نیز زمان بر میباشــد، از اینرو تکنیک پتینه میتواند با زمانی اندك و هزینهاي مناســب جایگزین بافت و رنگ شـود. این امر خود عاملی اسـت که سـبب اسـتقبال از این هنر و اسـتفاده آن در فضاهاي داخلی شده است.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با انواع تکنیک هاي هنر پتینه جهت اجرا در فضاهاي مختلف معماري و دکوراسیون داخلی.

سرفصل :

· آشنایی با تکنیک هاي رنگ

· آشنایی با تکنیک هاي برجسته (بافت)

· آشـنایی با تکنیک هاي کهنه کاري ورق طلا و شابلون سازي ورق طلا

· آشنایی با تکنیک دکوپاژ

· مجسمه و اشیاء تزیینی

· آشنایی با تکنیک هاي روي شیشه

· ترانسفر

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

00:00

70:00

70:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800