نمایشنامه نویسی

معرفی دوره :

نمایش از نخستین هنرهایی است که بشر ابتدا در قالب حرکات و مراسم آئینی خود به آن پرداخت و با شـکل گیري تمدن هاي با شـکوه گذشـته، به رشـد و کمال رسید تا جایی که خود از نشانه هاي تمدن و فرهنگ شـمرده شـده اسـت. این هنر از آغاز تا به امروز توانسـته است پیچیدهترین مفاهیم و غنیترین اندیشه ها را بازنماید، بپروراند و به چالش بگیرد که شاید هیچ هنر دیگري به آن نرسیده باشد. نمایشنامه نویسـی زیر بناي هنر نمایش و اولین و کامل ترین عنصـر هنر هاي نمایشی با بیش از سه هزار سال قدمت در پهنه فرهنگ جهانی است. آموزش اصول و فنون نمایشنامه نویسی از الزامات هنر نمایش اسـت. اهمیت ویژه و سـاختاري نمایش نامه در هنر هاي نمایشی و نیاز مبرم به نمایشنامه نویسان جوان در کشور، از موجبات اصلی طراحی این دورة آموزشی کوتاه مدت و فشرده است. امید اســت تا این آموزش ها، زمینه بروز اســتعدادهاي شــگرفی را فراهم آورد که بالقوه در جامعه وجود دارند و فقط نیازمند توجه، پرورش و راهبري اند.

هدف دوره :

- آشـنایی هنرآموزان با تاریخچه و سـابقه نمایش در یونان باستان و شناخت شاخص ترین نمایش ها و نمایشنامه نویسان؛

- آشنایی مخاطبان با شیوههاي علمی صحیح نگارش نمایشنامه هاي تکپردهاي؛

- آشنایی دانشجویان با مباحث دراماتولوژي؛

- شناخت عوامل و عناصر نمایش.

سرفصل :

 • شناخت عناصر نمایش تعاریف تدوین
 • ادبیات کهن ایران
 • ادبیات معاصر ایران
 • فرهنگ عامه مردم ایران
 • تحلیل نمایشنامه
 • نشانه شناسی در نمایش
 • شیوه هاي نمایش ایرانی
 • آشنایی با فیلمنامه
 • کارگاه نمایشنامه نویسی
 • سبک هاي نمایش معاصر جهان
 • نمایش رادیویی و تلویزیونی

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

36:00

12:00

48:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800