میناکاری روی سفال

معرفی دوره :

با توجه به اهمیت هنرهاي سـنتی و هنر میناکاري که یکی از ارزشـمندترین این هنرهاسـت ، برگزاري دورهاي کوتاه مدت براي آشنایی با این هنر و روش کار آن می تواند گام موثري در جهت حفظ و احیا و به روز رسـانی این رشـته باشـد. بخصـوص ارتباط تنگاتنگ این هنر با سفالگري اهمیت آن را دوچندان میکند.

هدف دوره :

- آشنایی کلی با هنر میناکاري و نقاشی با لعاب مینا روي سفال ومراحل مختلف اجراي آن.

سرفصل :

· آشنایی با مقدمات ، مواد و ابراز مورد استفاده در میناکاري سفال

· آشنایی کلی با انواع رنگ هاي لعاب مورد استفاده در نقاشی روي سفال؛

· شناخت ابزار ومواد مورد نیاز در این رشته.

· آموزش مراحل نقش اندازي و رنگ گذاري

· آموزش انتقال نقش به روي احجام سفالی؛

· آشنایی با ترکیب رنگ مناسب؛

· آموزش تکنیک رنگ گذاري لعاب.

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

04:00

21:00

25:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800