خوشنویسی نستعلیق

معرفی دوره :

خط یکی از پدیده هاي برگرفته از ذوق انسـان و از جمله هنر هاي زیبا به شـمار می رود که در ارضاي حس زیبـایی خواهی او را همراهی می کند. هر چند در ابتداي تمدن بشـــري، خط به جهت ارتباط کاملتر نوع بشر با یکدیگر شکل گرفت؛ اما با ثبات اجتماعی انسان دریچۀ دیگري بر خط گشوده شد که همانا زیبانویسـی یا به عبارتی خوش نویسی بوده است. گرچه اختراعات و اکتشافات گوناگون و در نهایت نشــر رومیزي موجب ارائه خط در قالب تایپ شــد، اما هنوز روان نویســی در بین آحاد مردم ارزش خویش را دارد و هنر خوشـنویسـی از یک سـو هم قدم با ذوق و عشق و از سوي دیگر همراه با دانش و خرد انسـانی دنبال می شـود. طراحی این رشـتۀ هنري با اندیشۀ آموزش و روش هاي نگارش خوشنویسی همراه با قواعد جهت رسیدن به تعالی انسانی آموزش داده میشود.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با پیشینۀ پیدایش خط در دورة اسلامی از خط کوفی و خط هاي ششگانه (نسخ، ثلث، محقق، ریحان، توقیع و رقاع) تا نستعلیق و شکسته نستعلیق

- آشنایی فراگیران با خط نستعلیق در حد مفردات، سطرنویسی، کتابت و چلیپا

- آشنایی فراگیران با هنر خوشنویسی پس از انقلاب

- آشنایی فراگیران با آثار خوشنویسان صاحب مکتب از دورة تیموريتا دورة معاصر.

سرفصل :

· ویژگی و مشخصات ابزار سنتی خوشنویسی

· اصول 12 گانه

· مفردات و ترکیبات دو و سه حرفی

· سطرنویسی تا چلیپانویسی

· آشنایی با مشقنویسی سیاه مشق و استادان نستعلیق

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

56:00

78:00

134:00

 

 
اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800