خوشنویسی تحریری

معرفی دوره :

از آنجایی که خط از میراث فرهنگی و باسـتانی هر تمدن و ملتی است، احیاي نهضت خوشنویسی از طریق آموزش شیوه هاي نوین خوشنویسی از جمله خوشنویسی با خودکار، امروزه اهمیت زیادي دارد و این مهم در خصـــوص خط فارســی، موجب حفظ و ماندگاري خط ایرانی و زیبانویســـی این خط خواهد شـد. علاوه بر این داشـتن خط خوب در هر جا و مکان علاوه بر ایجاد حس زیبایی شخصیت ، موجبات ارتقاء افراد را فراهم میکند.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با پیشینه پیدایش خط در دوره اسلامی؛

- آشــنایی فراگیران با خط نســتعلیق در حد مفردات- اتصــالات- حروف الفبا- ســطرنویســی- متننویسی- کتابت؛

- ایجاد حس علاقه مندي در فراگیران براي ممارست و تمرین بیشتر خط تحریري؛

- آموزش نحوه صحیح نوشتن کلمات روي خط کرسی از طریق کپی برداري از سرمشق و قلم.

سرفصل :

· آشنایی با خط کرسی

· نحوه اداي کشیده ها روي خط زمینه

· نمودار نحوه قرار گرفتن کلمات

· آشنایی با قواعد متن نویسی

· فضابندي کاغذ با توجه به سطر و حروف به طور یکسان در بیاض کاغذ

· حوه صحیح گرفتن قلم و آشنایی با زیرنویس مناسب

· آشنایی با تک تک اتصالات حروف الفبا

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

07:00

43:00

50:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800