معماری داخلی

معرفی دوره :

آگاهی انسـان از دنیاي پیرامون و آشـنایی با عوامل تاثیرگذار بر راحتی و آسـایش، او را بر آن داشت تا ضمن بهتر شـناختن محیط پیرامون و عواملی که بر ابراز خوشـایندي او از محیط و فضـایی که در آن، زمان خود را سـپري می نماید در به کارگیري این عوامل کوشـا باشـد. .باور این که طراحی و خلق معماري یک فضـا در کنار رنگ، نور و بـافـت و همـاهنگی در همه موارد می تواند این آســایش، راحتی و دلپذیري و در یک کلام معماري و معماري داخلی خوب را به ارمغان آورد. این مهم ضرورت تعریف دوره هاي آموزشی کوتاه مدت را ضروري می سازد.

هدف دوره :

- طراحی مرتبط با آرایش محیط هاي با کاربري هاي مختلف را بر اساس نوع استفاده ارائه دهند.

- طراحی و چیدمان فضاهاي اداري، نمایشگاهی، آموزشی، منازل و غیره را داشته باشند.

- طراحی و تغییر کاربري فضا و انتخاب مبلمان و تزئینات مناسب با فضا را ارائه نمایند.

- طراحی و به کارگیري نورپردازي و رنگ مناســـب، همراه با ایجاد هماهنگی با دیگر عناصـــر توانمند باشند.

سرفصل :

· مبانی هنر و معماري داخلی

· گرافیک و زیبایی شناسی

· هندسه ترسیمی

· نقشه کشی

· شیوه هاي بیان

· ماکت سازي

· رنگ شناسی

· تاریخ معماري داخلی

· مبلمان و چیدمان

· شناخت مواد و مصالح

· روشنایی و نورپردازي

· طراحی فضاي سبز

· تاسیسات و تنظیم شرایط محیطی

· کنترل صوتی

مدت دوره :

نظری

عملی

جمع

120

490

610

 

 
اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800