نرم افزارهاي Safe, Etabs

معرفی دوره :

با توجه به آنکه اکثر مهندسان عمران به طور مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـا طراحـی سـاختمان سـروکار دارنـد، نرم افزارهاي فوق می تواند در تحلیل و طراحی سریعتر و دقیقتر و نهایتاً صـرفه جـویی در زمـان و دقـت بـه مهندسان کمک کند. با عنایت به تحلیل دینامیکی سازه هـا در مباحـث طـرح ضـد لـرزه اي ابنیـه سـاختمان گذراندن چنین دورهاي براي مهندسان طراح ساختمان مفید و ضروري است.

هدف دوره :

- آموزش مفاهیم اساسی در تحلیل سازه ها.

- تشریح مراحل تهیه دفترچه محاسبات درقالب مثال عملی با بهره گیري ازنرم افزارهاي Etabs, Safe .

- آموزش مفاهیم کلیدي در تحلیل هاي دینامیکی، مبانی تحلیل دینامیکی.

- چگونگی انجام تحلیل دینامیکی با استفاده از نرم افزارها.

سرفصل :

· مدلسازي

· آنالیز و طراحی

· خروجی گرفتن از آنالیز و طراحی و تفسیر نتایج

مدت دوره :

نظری: 6 ساعت       عملی: 94 ساعت         جمع: 100 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800