کنترل جوش بازرسی چشمی جوش Visual Inspection و استاندارد بازرسی اسکلت فلزي 1D1 Aws

معرفی دوره :

با توجه به اینکه جوشکاري از روشهاي اتصال دائمی فلـزات اسـت کـه صـرفه اقتصـادي، آزادي عمـل و امکان اجرا در هرمکانی و استفاده بهینه از مواد را داراست، بدون شک نقش مهمـی در سـاخت وسـازها و اسکلت هاي فلزي دارد. براي حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمنديهاي طرح، بایـد کلیه عوامل مؤثر در جوشکاري در مراحل گوناگون اجرا موردبررسی قرار گیرد.

هدف دوره :

- آشنایی با فرایند جوشکاري سازه هاي فلزي

-آشنایی با استانداردهاي اجرایی و ارزیابی کیفیت جوش در هر سه مرحله بررسی: قبل از جوشـکاري، در موقع جوشکاري و بعد از جوشکاري.

سرفصل :

  • طراحی اتصالات جوشکاري
  • دستورالعملهاي جوشکاري از پیش تأییدشده
  • تأیید کیفیت جوشکاري
  • بازرسی اسکلت هاي فلزي و معیار پذیرش عیوب
  • روشهاي آزمایش اولتراسونیک براي بازرسی در حین کار
  • آزمایش بازرسی چشمی

مدت دوره :

نظری: 30 ساعت     عملی: 20 ساعت      جمع: 50 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800