مقاوم سازي سازه ها (مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی)

معرفی دوره :

مقاوم سازي شاخه اي از علم مهندسی سازه است کـه در آن تـلاش مـی شـود افـزون بـر ارزیـابی صـحیح از عملکرد سازه در برابر بارها، حاشیه اطمینـان یـا میـزان اعتمادپـذیري سـازه تعیـین شـود و در صـورت نیـاز به منظور بهسازي رفتار سازه، ترمیم و ارتقاء یابـد. مقـاوم سـاز ي داراي کاربردهـاي بسـیاري ماننـد بهسـازي لرزهاي سازهاي، بهسازي لرزهاي تجهیزات، اعمال تغییرات در وضع موجود سازه یا تجهیزات و مرمت آثار باستانی دارد.

هدف دوره :

- آشنایی با مفاهیم مقاوم سازي سازه هاي ساختمانی.

- شناخت تفاوت ها و شباهت هاي روشهاي متداول طراحی سازه هاي ساختمانی.

سرفصل :

 • مراحل ارزیابی اعتمادپذیري لرزهاي
 • مدلسازي اولیه
 • استخراج ظرفیتها و نیازهاي اولیه (DCR)
 • آشنایی با مفاصل پلاستیک (Hinges)
 • آشنایی با انواع برش پایه در روش رانش استاتیکی غیر خطی
 • برش پایه مورد استفاده در بررسی اعضاي کنترل شونده توسط نیرو
 • برش پایه مورد استفاده در بررسی اعضاي کنترل شونده توسط جابجایی
 • آشنایی با چگونگی توزیع بار در روش رانش استاتیکی غیر خطی
 • توزیع خطی متغیر با ارتفاع
 • توزیع خطی ثابت
 • توزیع دینامیکی

مدت دوره :

نظری: 45 ساعت     عملی: 0 ساعت      جمع: 45 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800