مدیریت و کنترل پروژه MS Project

معرفی دوره :

کنترل پروژه فرایندي است در جهت حفظ مسیر پروژه براي دستیابی به یک تعادل اقتصادي موجه بین سـه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجراي پروژه، که از ابزار و تکنیک هاي خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. درواقع کنترل، اجراي دقیق و کامل برنامه تدوین شده براي پـروژه اسـت، بـه گونـه اي کـه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادي تـرین فعالیـت هـا، پـروژه را بـه نزدیـک تـرین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

هدف دوره :

-آشنایی با مفاهیم، مزایا، کاربردها و روشهاي اجرا.

سرفصل :

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه
  • هزینه هاي پروژه
  • معرفی نرم افزارها
  • به کارگیري مدیریت و کنترل پروژه به صورت کاربردي

مدت دوره :

نظری: 28 ساعت عملی: 22 ساعت جمع: 50 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800