تربیت معلم مدارس ابتدایی

معرفی دوره :

محدودیت آموزش پرورش در تأمین معلمان مورد نیاز مدارس غیر انتفاعی و عدم دسترسی مدیران مدارس به نیروهاي خبره و کارآمد، محدودیت مدارس غیرانتفاعی در جذب معلمان رسمی آمـوزش و پـرورش و نیاز به جذب معلمان حق التدریسی از جمله نیازهاي ضروري برگزاري این دوره میباشد.

هدف دوره :

- ارتقاء مهارت هاي تدریس براي علاقه مندان بـه تـدریس در مـدارس ابتـدایی بـا مـدارك دانشـگاهی در سازمان آموزش و پرورش

- تأمین کمبود معلم در مدارس غیرانتفاعی

- آموزش ضمن خدمت براي معلمان حق التدریسی در مدارس غیرانتفاعی.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت براي کلیـه رشـته هـاي تحصـیلی و علاقـه منـدان بـه تـدریس در مـدارس غیرانتفاعی مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است. شـرط لازم بـراي گذرانـدن ایـن دوره، داشـتن مـدرك کارشناسی است.

سرفصل :

· روانشناسی کودك

· روش تدریس و بررسی کتابهاي فارسی

· روشها و فنون تدریس

· اندازه گیري و سنجش پیشرفت تحصیلی

· طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی

· روش تدریس و بررسی کتابهاي علوم تجربی

· روش تدریس املاء و انشاء

· روش تدریس و بررسی کتابهاي قرآن و هدیه هاي آسمانی

· چگونگی آموزش IT به کودکان

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

41:00

51:00

92:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800