تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

معرفی دوره :

براساس یافته هاي روانشناسی و علوم تربیتی، سالهاي پـیش از دبسـتان در رشـد و تربیـت کودکـان نقـش اساسی و تعیین کننده دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیري کودکان عمیق تـر، سـریع تـر و آسـان تـر انجام میشود، توانایی هاي آنان در جنبه هاي مختلف رشد، شکوفا میشود و پایه هاي اصلی شخصیت آنها شکل می گیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همـراه بـا کـاربرد شـیوه هـاي آموزشـی مناسـب، رشـد و پـرورش کودکان را در این سال هاي پراهمیت تضمین میکند. بدون تردیـد وجـود مربیـان آگـاه معتمـد و مـدیران کاردان، براي آموزش کودکان پیش دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

هدف دوره :

- ارتقاي دانش و مهارت مربیان مهدهاي کودك.

شرایط پذیرش:

- گذراندن این دوره آموزشی براي کلیه علاقه مندان بلامانع است و تنها شرط لازم براي شرکت کنندگان داشتن مدرك کاردانی است.

سرفصل :

· روانشناسی رشد

· آشنایی با حقوق کودکان

· مدل ها و شیوه هاي یاددهی و یادگیري کودکان

· بازي و اسباب بازي

· مهارت هاي زندگی کودکان

· تربیت جنسی کودکان

· کمکهاي اولیه

· اختلالات شایع دوره کودکی

· روش هاي تغییر و اصلاح رفتار

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

90:00

30:00

120:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800