دوره آموزش Spss

معرفی دوره :

با توجه به نیاز روزافزون پژوهشگران به تحلیل هاي آماري، نرم افزار Spss با توانايي هاي در نظر گرفته شده در آن مي تواند ابزاري توانمند در اين مسیر باشد. اين برنامه علاوه بر تسريع تحلیل هاي مورد نیاز پروژه ها و طر حهاي پژوهشي، رهیافت و روي كردي جديد از علم آمار كاربردي و توانايي هاي اين علم را ارائه مي دهد.

هدف دوره :

آموزش روش هاي انجام تكنیک هاي آماري و تحلیل نتايج آماري

سرفصل :

تاریخچه نرم افزار Spss به عنوان اولين نرم افزار تحت ويندوز

تعريف جامعه مورد بررسي و نمونه تصادفي

تعريف متغير و داده هاي آماري و انواع آن ها

انواع پنجره هاي موجود در نرم افزار Spss

تعريف پنجرة Data View و منوهاي آن

آشنايي با پنجرة Variable View و محتويات آن )خصوصيات متغيرها(

 

آشنايي با انواع داده ها در نرم افزار Spss

نحوة بازكردن، فراخواندن و بستن فايلهاي داده در Spss

نحوه ورود داده هايي با فرمت متني و ... درSpss

خروجي گرفتن از فايل داده ها و خروجي ها در Spss

آشنايي با گزينه هاي ويرايش داده ها در منوي Edit

 

تنظيم خصوصيات تمامي پنجره ها در Spss

تنظيم جعبه ابزارها، فونت داده ها و ... در تمامي پنجره ها

تعريف مجموعه ها در Spss

به كارگيري مجموعه اي از متغيرها در Spss

اجراي برنامه هاي نوشته شده در Script نرم افزار Spss

 

نحوه ويرايش منوهاي موجود در هر يک از پنجره هايSpss

استفاده از راهنماي نرم افزار Spss

استفاده از نحوه راهنمايي Tutorial در Spss

استفاده از نحوه راهنمايي Casestudy در Spss

استفاده از نحوه راهنمايي Statisticalcoach در Spss

استفاده از كتاب راهنماي برنامه نويسي ضميمه نرم افزار

 

آشنايي با پنجره خروجي ها و نحوة گزارش گيري از داده ها

نحوه گزارش گيري از سطرها و ستون ها در Spss

گزارش گيري از متغيرهاي گسسته و پيوسته در Spss

ارائه آمار تلخيصي از متغيرهاي پيوسته در سطوح متغيرهاي گسسته

جداول توافقي و بررسي رابطة ميان متغيرهاي پيوسته و گسسته

 

تعريف خصوصيات متغيرها و نحوه كپي كردن خصوصيات در يک متغير ديگر

تعريف متغيرهاي زماني و نحوه به وجود آوردن آن ها

اضافه كردن، مرتب كردن و جابه جايي سطرها و ستون ها

ترانهاده كردن داده ها در پنجرة داده ها

تغيير ساختار داده ها در پنجرة نمايشگر داده ها

 

اضافه كردن سطرها و ستون هاي يک فايل خارجي به داده ها

گروه بندي و دسته بندي آمار هاي توصيفي متغيرها در پنجرة نمايش داده ها

دسته بندي خروجي ها با استفاده از Split File

انتخاب سطرها با استفاده از Select Cases

وزن دهي به سطرها با استفاده از Weight Cases

 

انجام عمليات رياضي بر روي متغيرها با استفاده از Campute

شمارش سطرها با استفاده از Count

تغيير كد متغيرها

تغيير اتوماتيک كد متغيرها

رتبه بندي داده هاي يک متغير

 

ميانگين گيري از دسته اي از متغيرهاي پيوسته

مقايسه ميانگين يک متغير پيوسته با يک عدد

مقايسه ميانگين هاي دو متغير پيوسته مستقل

مقايسه ميانگين هاي دو متغير جفت شده پيوسته

مقايسه ميانگين هاي چند متغير پيوسته مستقل ) (ANOVA

 

تعريف همبستگي ميان متغيرها و محاسبه آن با گزينه Correlate

رگرسيون خطي و تحليل خروجي ها

رگرسيون خطي با استفاده از روش هاي Select variable

رگرسيون غيرخطي و انواع آن با استفاده ازCurve regresion

تحليل واريانس دو طرفه و تحليل خروجي ها

 

آزمون Chi square به روش ناپارامتري

آزمون دو جمله اي به روش ناپارامتري

آزمون تصادفي بودن داده ها ) Run test ( به روش ناپارامتري

آزمون نيكويي برازش ) K-S ( به روش ناپارامتري

آزمون برابري ميانگين هاي دو متغير پيوسته مستقل در ناپارامتري

آزمون برابري ميانگين هاي دو نمونه جفت شده در ناپارامتري

آزمون برابري چند متغير پيوسته مستقل با روش ناپارامتري

 

انواع شكل هاي آماري در Spss

آشنايي با Callarychart در Spss و منوي Chart

آشنايي با نمودار ميله اي، دايره اي، خطي، سطحي و هيستوگرام در Spss و كشيدن آن ها

شكل هاي Boxplot ، Error chart و Scatter plot در Spss

شكل هاي جايگزين و سه بعدي در Spss

مدت دوره : 37ساعت


 

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800