دوره حقوق بیمه (بیمه اشخاص)

هدف دوره :

افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی های حرفه ای فراگیران نسبت به بیمه های اشخاص

سرفصل :

· مفهوم ،موضوع و ماهیت بیمه های عمر بطور کلی

· تقسیم بندی کلی بیمه های عمر

· موضوع و ماهیت بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولت بطور خاص

· بیمه های از کارافتادگی و عمر و مانده بدهکار

· منشاء قانونی بیمه های عمر و حادثه کارکنان

· پذیرش درخواست بیمه عمر و نحوه محاسبات پرداخت حق بیمه

· ضوابط و شرایط حاکم بر بیمه نامه های عمر و نوع خاص بیمه نامه عمر و حادثه کارکنان دولت

· بیمه های عمر به شرط حیات، فوت و مختلط

· حقوق ذینفع در بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولت

· چگونگی اجرای تعهدات بیمه گر در بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولت

· مفهوم ،تعاریف و ماهیت بیمه های حوادث و درمان و قواعد و شرایط حاکم بر آنها

· تقسیم بندی کلی و انواع بیمه های حوادث

· مفهوم ، تعریف و عناصر و ضوابط بیمه های حوادث انفرادی و گروهی ناشی از کار ،تمام وقت و سرنشین

· تعهدات بیمه گر در بیمه های حوادث

· تکالف و حقوق ذینفع (بیمه شده) در بیمه های حوادث

· نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه های حوادث

مدت دوره : 12 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800