جدید ترین متد آموزش مکالمه زبان انگلیسی

کتاب‌هــای آموزشــی Eight درکنــار آمــوزش پنــج مهــارت اصلــی زبــان، براســاس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای موفقیــت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین المللــی آمــاده می‌کنــد.

ایــن مجموعــه نفیــس آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.

درحـال حاضـر کتـب موجـود در کشـور کـه در موسسـات آمـوزش زبـان انگلیسـی تدریس می‌شـود، بر اسـاس نیازهـای فرا گیـران ESL تدویـن شـده و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ا کثـر زبان‌آمـوزان ایرانـی پـس از مدتـی، درمی یابند کـه نیازهـای واقعـی آن‌هـا بـرآورده نمی‌شـود و در مکالمـه همچنـان دچـار مشـکل هسـتند. در نـگارش کتـب Eight نیـاز زبان‌آمـوز EFL و مهارت‌هـای زبانـی او تحـت پوشـش قـرار گرفتـه کـه در ایـن میـان، نگاهـی ویـژه بـه فرا گیـران ایرانـی شـده اسـت.

در آغـاز هـر درس، بخشـی باعنـوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می آورد.

از مزیتهــای اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فراگیــران در خــارج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالابـردن توانایـی نوشـتاری فرا گیـران، تمرینـات Writing مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بیــن المللــی آمــاده می‌شــوند.

علاقمندان به شرکت در این دوره ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام  با شماره 0133435 تماس و یا به آدرس رشت،میدان فرهنگ،جنب فروشگاه رفاه مراجعه نمایند.اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800